Abonnementsvilkår

Abonnementsvilkår for Club Manager

1. ANVENDELSEN
Disse abonnementsvilkår gælder for alle produkter der bliver solgt på www.clubmanager.dk, af Applicators ApS som brugere heraf måtte købe.

2. GENERELT

Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige abonnementsvilkår . Disse vilkår er generelt gældende, men mindre der for et eller flere specifikke forhold er aftalt andet i leveranceaftalen.

3. TILBUD

Tilbud er kun bindende for Club Manager i 14 dage. Tilbud skal accepteres skriftligt af køber.

4. PRIS

I modtager en faktura for 12. måneder første år, herefter hver 6. måned.

Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato.

Købsprisen og evt. nærmere vilkår herfor, fastsættes på tidspunktet for bestilling, og fremgår af ordrebekræftelse eller samarbejdsaftale.

Der tages forbehold for valutaændringer, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl.

Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 10 dage senere rykker 2 med et gebyr på DKK 175,00. Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 7 dage efter rykker 2, spærres adgangen til applikationen. Adgangen til applikationen åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre Club Manager forinden har ophævet abonnementet.

Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af kunden angivne e-mailadresse skal anses for leverede, når de er afsendt af Club Manager.

De til enhver tid gældende priser kan findes på Club Managers hjemmeside og kan ændres med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Alle priser er ekskl. moms.

5. LICENS- BINDINGSPERIODE OG OPHØR

Licensen er fortløbende, indtil det opsiges, og gentegnes automatisk ved indgangen af næste af næste bindingsperiode.

Der er bindingsperiode på 12 måneder for første år, herefter 6 måneder. Opsigelse løbende måned + én måned før bindingsperiode udløber. Licensen opsiges ved skriftlig meddelelse til e-mail: kontakt@clubmanager.dk

Club Manager kan opsige abonnementet med 6 måneders varsel til udløbet af et kalenderkvartal, eller uden varsel ved kundens væsentlige misligholdelse af disse vilkår eller ved kundens konkurs eller insolvens.

6. KUNDENS DATA

Parterne er enige om, at kunden er Dataansvarlig, for så vidt angår eventuelle personoplysninger, som kunden uploader og behandler i applikationen samt at kunden ejer og frit kan disponere over egne data i applikationen. Der indgås en databehandleraftale med kunden, hvortil der henvises yderligere betingelser for behandling af personoplysninger.

Applikationen giver kunden mulighed for at eksportere en stor del af data som kartoteker mv. via applikationens eksportfunktion. Yderligere behov for eksport af kundens data, kan kunden frit henvende sig til Club Manager og få eksporteret alt ønsket data for kunden. Kunden accepterer, at sådan eksport skal gennemføres af kunden inden abonnementets ophør.

Club Manager forbeholder sig retten til at slette kundedata 90 dage efter abonnementets ophør uanset årsagen hertil, og Club Manager har ingen forpligtelser til at opbevare dataen efter dette tidspunkt.

Club Manager er berettiget til at opbevare kundedata efter ophør med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik og analyse af applikationen.

Club Manager kan benytte brugsdata til at vedligeholde, tilbyde og udvikle yderligere tilmeldingssystem-tjenester i Club Manager, prissætte applikationen og markedsføre i overensstemmelse med lovgivning såfremt de nødvendige sikkerhedstiltag er foretaget. I de tilfælde hvor Personoplysninger som e-mail adresse og IP-adresse indgår i dette arbejde, skal Club Manager anonymisere disse data. Hvis anonymisering ikke er muligt på grund af tekniske eller praktiske begrænsninger, skal Club Manager implementere alternative kompenserende sikkerhedstiltag for at sikre gældende lovgivning.

Club Manager kan give tredjemand og myndigheder adgang til kundedata, dog kun i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning, i forbindelse med dom, myndighedskrav, kundens konkurs, dødsfald eller lignende.

7. DRIFTSSTABILITET

Club Manager tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for Club Managers kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Applikationen og servicen leveres, som den er og forefindes, og Club Manager fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.

I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Club Manager sig på at genskabe normal drift hurtigst muligt.

8. FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

Club Manager er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af applikationen. Club Manager er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af applikationen og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af applikationen.

9. EJENDOMSFORBEHOLD

Ved købers endelige betaling erhverver kunden en ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv brugsret til ydelserne. Køber må ikke kopiere ydelserne, og ydelserne må ikke overdrages til tredjemand.

Der kan ikke udleveres kildekode. Club Manager er berettiget til selv at genanvende udviklet materiale til eget eller andres brug, også i tilfælde af at materialet har indgået i ydelserne.

Derudover er Club Manager berettiget til at anvende enhver generel færdighed, erfaringsgrundlag, ide, koncept, knowhow og teknikker, som opnås gennem udarbejdelse af løsningerne.

10. REFERENCE

Club Manager påtager sig ret til at benytte kundens navn og kort løsningsbeskrivelse som reference til i eget markedsføringsmateriale.

11. LEVERING OG FORSINKELSE

Levering sker fra Club Manager hovedkontor, uanset om Club Manager ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber eller installerer dette hos kunden remote.

Evt. overskridelse af de i forening med kunden, estimerede og planlagte leveringsterminer, vil i enhver kontraktlig henseende betragtes som rettidig levering fra Club Manager side, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for Club Manager. Dette omfatter også forsinkelser ved levering som skyldes, at Club Manager er forhindret til levering på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure. Således vil leveringer i alle henseender kunne udskydes med den tid, som forsinkelsen eller hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Club Manager påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering.

12. MANGLER

Køber skal straks ved modtagne hel- og delleverancer, foretage en undersøgelse af løsningerne/varerne fra Club Manager. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel i forhold til aftalt kravspecifikation, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, og i enhver situation senest 14 dage efter levering, give Club Manager skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Efter Club Manager valg, vil mangler ved det leverede blive afhjulpet i et fortsat leveranceforløb på de aftalte vilkår, eller omleveret for Club Manager regning inden for rimelig tid. Har køber ikke inden 14 dage efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for Club Manager, kan køber ikke senere gøre manglen gældende for Club Managers regning.

13. MISLIGHOLDELSE

Ved købers misligholdelse er Club Manager berettiget til at standse yderligere leveringer og kræve erstatning efter de almindelige kontraktretlige regler. I forbindelse med købers misligholdelse er kunden forpligtet til at betale den aftalte kontraktsum til Club Manager. 

14. ANSVARSBEGRÆNSNING

Et eller summen af flere erstatningskrav over for Club Manager kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.
Club Manager hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Club Manager skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre betydelige forhold, som Club Manager ikke er herre over.

For produktansvar gælder derudover de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

15. VILKÅRSÆNDRINGER

Club Manager er berettiget til at ændre disse Vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende Vilkår vil være tilgængelige på Club Managers hjemmeside. Club Manager tilsigter at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring ved opslag på hjemmesiden. Brug af applikationen efter en ændring af disse vilkår udgør en accept af sådanne ændrede vilkår. Det er kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af vilkår.

16. LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

17. GYLDIGHED

Disse vilkår er gyldige fra d. 30. april 2024 og erstatter tidligere vilkår.

Er du interesseret i at vide mere, kom med til en demo.